Στρατηγική συνεργασία Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) και Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC)

Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στις 23 Οκτωβρίου 2015 από τον πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητή Κώστα Γουλιάμο, και τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του CNTI, δρ. Γιάννη Λαούρη.

Σκοπός του μνημονίου είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την προώθηση και ενίσχυση της αμοιβαίας συνεργασίας. Παράλληλα, θέτει ως στόχο να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την προώθηση αμοιβαία επωφελών προγραμμάτων, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους. Το μνημόνιο προωθεί και την ανάπτυξη συνεργειών, με έμφαση στην αριστεία, στην επιστήμη και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων.

Η συνεργασία του CNTI με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ανήκει στον μεγαλύτερο Διεθνή Πανεπιστημιακό Οργανισμό Laureate International Universities, προστίθεται στις επιτυχείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Οργανισμός προκειμένου να οικοδομήσει συνεργασίες με αξιόλογα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς σε τοπικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην προσέλκυση Ευρωπαϊκών και Διεθνών κονδυλίων και στην ανάπτυξη κοινωφελών έργων με απώτερο σκοπό την κοινωνική και οικονομική πρόοδο του τόπου και των πολιτών.