Συνάντηση Ευρωπαϊκής Ομάδας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στον τομέα του Κυβερνοεγκλήματος (ECTEG)

Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI), ως συντονιστής του Κυπριακού Κέντρου Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος, συμμετείχε σε συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στον τομέα του Κυβερνοεγκλήματος – European Cybercrime Training and Education Group (E.C.T.E.G) που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2015 στην έδρα της Europol, στη Χάγη. Το CNTI εκπροσώπησε στη συνάντηση ο Ανδρέας Ανδρέου, ερευνητής στον οργανισμό.

Στους βασικούς στόχους της E.C.T.E.G συγκαταλέγονται η στήριξη διεθνών δραστηριοτήτων για την εναρμόνιση της κατάρτισης στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος σε διεθνές επίπεδο, η ανταλλαγή γνώσης και εξειδίκευσης μεταξύ των μελών της ομάδας, η προτυποποίηση των μεθόδων και των διαδικασιών που διέπουν τα προγράμματα κατάρτισης, η προώθηση της συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς και η συνεργασία με Ακαδημαϊκούς φορείς με απώτερο στόχο την δημιουργία αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών προσόντων στον τομέα του κυβερνοεγκλήματος.