Το FWC Μέλος στο European Internet Forum (EIF)

Το Future Worlds Center (FWC) έγινε πρόσφατα μέλος στο European Internet Forum (EIF), ένα ευρωπαϊκό δικτύο που έχει ως αποστολή του να συμβάλει στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών και πολυμερών πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις ποικίλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε παγκόσμια κλίμακα.


Σκοπός του Φόρουμ είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη θα παραμείνει επικεφαλής αυτού του μετασχηματισμού και κατ’ επέκταση θα απολαμβάνει πλήρως τα οφέλη της διαδικασίας μετασχηματισμού μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και της κοινωνικής προόδου. Παράλληλα, σκοπός του EIF είναι να στηρίζει τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτου πολιτικού σχηματισμού, στην προσπάθειά τους για διαμόρφωση πολιτικών και κανονισμών που να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες δυνατότητες του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.