Σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια - ECSO

Στις 13 Ιουνίου υπογράφτηκε επίσημα στις Βρυξέλλες η πράξη για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Κυβερνοασφάλεια - European Cyber Security Organisation (ECSO). Ο νεοσύστατος αυτός Οργανισμός έχει ως στόχο την προώθηση της Έρευνας & Καινοτομίας (R&I) στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την ανάπτυξη της αγοράς στην Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) πήρε μέρος ως ιδρυτικό μέλος στη Γενική Συνέλευση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουλίου, εκπροσωπούμενο από τον Διευθυντή Δημόσιας Πολιτικής, κ. Κωνσταντίνο Τσιούρτο. Δύο ημέρες προηγουμένως, σε ειδική τελετή στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο κ. Τσιούρτος συνυπόγραψε μαζί με τους εκπροσώπους ομάδας μελών του οργανισμού από την μία και τoν Ευρωπαίο Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας, κ. Günther Oettinger, από την άλλη, τη συμφωνία για τη Δημόσια Ιδιωτική σύμπραξη ECSO-Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την κυβερνοασφάλεια.

Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI) θεωρεί στρατηγική του προτεραιότητα την ενεργή εμπλοκή στον νέο οργανισμό έτσι που να μπορέσει να μεταφέρει τεχνογνωσία που θα ωφελήσει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, αναφορικά με την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση του σοβαρού και διογκούμενου προβλήματος του κυβερνοεγκλήματος και υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών εργαλείων και μηχανισμών κυβερνοασφάλειας. Για αυτό το λόγο ήδη τρία στελέχη του Ινστιτούτου συμμετέχουν στις ομάδες εργασίες του ECSO, σε θέματα πιστοποίησης, έρευνας και επιμόρφωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια - ΕCSO – European Cyber Security Organisation - είναι ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός με μέλη διάφορους Ευρωπαϊκούς φορείς, όπως μεγάλες, μικρομεσαίες και νεοσύστατες εταιρείες, τελικούς χρήστες, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εθνικούς/Ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Παράλληλα, στους κόλπους του ECSO συμμετέχουν δημόσιοι φορείς από Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), στην Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020».

Ο πρωταρχικός στόχος του ECSO είναι η στήριξη όλων των πρωτοβουλιών ή έργων που έχουν ως βασικό γνώμονα την ανάπτυξη, προώθηση και ενθάρρυνση της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη στοχεύοντας συγκεκριμένα στο να:

  • Προωθήσει και να προστατέψει από τις απειλές στον κυβερνοχώρο την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς
  • Αναπτύξει την αγορά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και να οικοδομήσει μία ανταγωνιστική βιομηχανία στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ευρώπη
  • Αναπτύξει και να υλοποιήσει λύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Η επίτευξη των πιο πάνω στόχων επιτυγχάνεται μέσω μίας σειράς συγκεκριμένων ενεργειών που έχει αναλάβει ο ECSO με σκοπό να:

  • Συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις Διευθύνσεις Δημοσίου Τομέα σε Εθνικό επίπεδο με σκοπό την προώθηση της Έρευνας και Καινοτομίας (R&I) στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
  • Προτείνει μία Στρατηγική Ατζέντα στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (R&I) και ένα Πολυετή Οδικό Χάρτη ο οποίος θα επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα
  • Προωθήσει την ανάπτυξη της αγοράς και τις επενδύσεις σε έργα επίδειξης (demonstration projects) και πιλοτικά προγράμματα για να διευκολυνθεί η εισαγωγή της καινοτομίας στην αγορά κυβερνοασφάλειας
  • Προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της βιομηχανίας κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, εφαρμογών, υπηρεσιών και λύσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
  • Στηρίξει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση από την αγορά καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας για επαγγελματική και ιδιωτική χρήση
  • Προωθήσει και να συνεισφέρει καθοριστικά στον καθορισμό και την υλοποίηση μίας πολιτικής κυβερνοασφάλειας για τη βιομηχανία με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης λύσεων κυβερνοασφάλειας όπως επίσης και ασφαλών και αξιόπιστων λύσεων στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στην Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι να αυξηθεί η ψηφιακή αυτονομία
  • Στηρίξει την ανάπτυξη και το ενδιαφέρον ολόκληρου του κλάδου της κυβερνοασφάλειας και του οικοσυστήματος ασφαλείας στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων εκπαίδευση και ενημέρωση)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους και την απόκτηση ιδιότητας μέλους μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οργανισμού.

ecso 1

ecso 2

ecso 3 ecso 4