Το Future Worlds Center στη 2η Παγκύπρια Οικογιορτή

Το Τμήμα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης του Future Worlds Center συμμετείχε στην Δεύτερη Παγκύπρια Οικογιορτή την Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. Η οικογιορτή είναι ένα ετήσιο συμβάν που πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας ντόπιων παραγωγών που υλοποιούν μεθόδους βιολογικής παραγωγής και ασπάζονται ιδεολογίες αειφόρου ανάπτυξης, χειροτέχνες και οργανισμούς που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη και υποστηρίζουν τους ντόπιους παραγωγούς.

Ο οργανισμός μας συμμετείχε με σκοπό να παρέχει πληροφορίες για τα προγράμματα που διεκπεραιώνει τα οποία σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, το δίκαιο εμπόριο, την υποστήριξη των ντόπιων παραγωγών και την ενεργή πολιτότητα (World From Our Doorstep, Map Your Meal, Let's Get Active, Supply Chainge).


Μέσω της εκδήλωσης, προωθήθηκε η άμεση σχέση παραγωγού – καταναλωτή και δόθηκε η ευκαιρία για ενημέρωση και διάλογο στα καίρια αυτά θέματα, με κύριους άξονες την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεγγύης, τη διακίνηση των ιδεών και την εκπαίδευση. Μέρος της συμμετοχής μας βασίστηκε στα πλαίσια του προγράμματος “The World From Our Doorstep”, που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τα μικρά παιδιά και να αλλάξει τις συμπεριφορές τους απέναντι στα θέματα ανάπτυξης, εξετάζοντας την έννοια της αλληλοσύνδεσης, την αειφόρο ανάπτυξη και την έννοια του δικαίου εμπορίου. Με βάση τους πιο πάνω γνώμονες, το κοινό ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν μέρος στα σχολεία, παρέχοντας ενημέρωση για το ταξίδι κάποιων προϊόντων, όπως η σοκολάτα από τη παραγωγή της μέχρι το σημείο πωλήσεως, επικεντρώνοντας στην αλληλένδετη φύση του κόσμου στον οποίο ζούμε.