Έναρξη προγράμματος “Six Steps to Global Citizenship”

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη του νέου μας προγράμματος “Six Steps to Global Citizenship” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 στη Λιθουανία όπου παρευρέθηκαν οι εταίροι από τη Global Citizen’s Academy (Λιθουανία), το Future Worlds Center (Κύπρος), το Pro European Network (Βουλγαρία), και το Cazalla Intercultural (Ισπανία).


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργού παγκόσμιας πολιτότητας και στη δημιουργία περαιτέρω ευκαιριών για τη δραστηριοποίηση της νεολαίας στη Λιθουανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ισπανία. Το “Six Steps to Global Citizenship” με μια μοναδική προσέγγιση προς την υιοθέτηση της ενεργούς παγκόσμιας πολιτότητας εφαρμοσμένη σε δραστηριότητες νεολαίας, παρέχει δραστηριότητες με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεων και ικανοτήτων της νεολαίας. Ο απώτερος σκοπός είναι η θετική αλλαγή στη συμπεριφορά τους με τρόπο που θα τους επιτρέπει να δραστηριοποιούνται και να αντιμετωπίζουν παγκόσμια θέματα. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:


1. Η αναγνώριση των χαρακτηριστικών που ιδανικά κατέχει ο παγκόσμιος πολίτης του μέλλοντος τα οποία είναι σχετικά με τη νεολαία στην αντίστοιχη χώρα τους.


2. Χρήση της μεθόδου των “έξι βημάτων”, μέσω της οποίας οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα αναπτύξουν τις ικανότητες ενεργού παγκόσμιας πολιτότητας για να προωθούν βασικές αρχές όπως την αλληλεγγύη, ισότητα, ανοχή σεβασμό προς τη διαφορετικότητα, τη δικαιοσύνη και την ειρήνη στη κοινωνία.


3. Η δημιουργία συνεργιών μεταξύ των δράσεων της νεολαίας και της εκπαιδεύσεις για την προώθηση δράσεων της νεολαίας προς το αειφόρο μέλλον των Ευρωπαϊκών και παγκοσμίων κοινοτήτων.


Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των χαρακτηριστικών του παγκόσμιου πολίτη, το πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και απαιτήσεις της νεολαίας αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων όπως εκπαιδευτικούς και λειτουργούς νεολαίας, σε όσο αφορά τη δραστηριοποίηση και την ευαισθητοποίηση προς τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η διεθνής συνεργασία στο πρόγραμμα επιτρέπει την αλληλεπίδραση διαφορετικών τρόπων σκέψεων και απόψεων σχετικά με τις δραστηριότητες για την ενεργό παγκόσμια πολιτότητα και διασφαλίζει τη βελτίωση των ικανοτήτων της συμμετέχουσας νεολαίας για πολυπολιτισμική επικοινωνία. Παράλληλα ενδυναμώνεται η αίσθηση της αλληλεγγύης και αυξάνεται ο σεβασμός προς τη διαφορετικότητα και την αίσθηση τους πως ανήκουν σε μια παγκόσμια κοινότητα. Είναι φιλοδοξία του προγράμματος να εμπνεύσει τους συμμετέχοντες να καταλάβουν πως ο κάθε ένας μας είναι προσωπικά ικανός να αλλάξει κάτι στον κόσμο.