Έναρξη έργου «Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων για την κράτηση μεταναστών στην Κύπρο»

Το Future Worlds Centre ανακοινώνει την έναρξη του έργου «Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων για την κράτηση μεταναστών στην Κύπρο». Το έργο χρηματοδοτείται από το Epim - European Programme for Integration and Migration, μια πρωτοβουλία 13 Ευρωπαϊκών ινστιτούτων που στόχο έχει την ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση εποικοδομητικών προσεγγίσεων στη μετανάστευση στην Ευρώπη.


Το έργο «Προώθηση και εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων για την κράτηση μεταναστών στην Κύπρο» επιδιώκει να προσδιορίσει ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση των μεταναστών και να παρουσιάσει ολοκληρωμένες εισηγήσεις των εν λόγω εναλλακτικών στο σημερινό σύστημα στην Κύπρο. Προκειμένου να υποστηρίξει τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, το Future Worlds Centre θα διεξάγει λεπτομερή χαρτογράφηση μιας ποικιλίας παραγόντων που επηρεάζουν την κράτηση μεταναστών και, με βάση τις ισχύουσες πρακτικές σε όλη την ΕΕ, θα προσδιορίσει εναλλακτικές λύσεις στην κράτηση που είναι κατάλληλες και ρεαλιστικές στο κυπριακό πλαίσιο. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μέσω της έρευνας και της σχέσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς, θα δημοσιευτούν σε έκθεση η οποία θα προτείνει συγκεκριμένες συστάσεις και στέρεες εναλλακτικές λύσεις.