Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος

Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI), ως συντονιστής του Κυπριακού Κέντρου Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος, συμμετείχε σε εργαστήριο, κατόπιν πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την εγκαθίδρυση Ευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες μεταξύ 28 και 29 Οκτωβρίου 2015.

Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Europol (European Police Office), της CEPOL (European Police College), της E.C.T.E.G. (European Cybercrime Training and Education Group), των Εθνικών Κέντρων Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος της Ευρώπης και της Microsoft. Το CNTI και το Κυπριακό Κέντρο Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος εκπροσώπησαν ο Κωνσταντίνος Τσιούρτος, Διευθυντής Δημόσιας Πολιτικής και Επικοινωνίας, και ο Ανδρέας Ανδρέου, ερευνητής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελούν τα Εθνικά Κέντρα Αριστείας Κυβερνοεγκλήματος στην παροχή εκπαίδευσης στους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. Αρχές Επιβολής Νόμου, Δικαστικές Αρχές) και στη διεξαγωγή έρευνας σε καίρια ζητήματα που αφορούν το κυβερνοέγκλημα. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει την ανάγκη ενός γενικότερου και στενότερου συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων Εθνικών Κέντρων Αριστείας που θα οδηγήσει στη χάραξη μίας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής στην προσπάθεια πάταξης του κυβερνοεγκλήματος.

Οι βασικοί στόχοι του εργαστηρίου το οποίο τελούσε υπό το γενικό συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν οι ακόλουθοι:

  • Να παρουσιαστεί ο τρόπος λειτουργίας του κάθε Εθνικού Κέντρου Αριστείας ξεχωριστά ή/και σε συνεργασία με άλλα Εθνικά Κέντρα Αριστείας και να διερευνηθούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία των Εθνικών Κέντρων στο πλαίσιο του Δικτύου και τη συνεργασία του Δικτύου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Να αναλυθεί η προστιθέμενη αξία του κάθε Εθνικού Κέντρου Αριστείας ξεχωριστά με στόχο την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των Εθνικών Κέντρων Αριστείας.
  • Να σκιαγραφηθεί ο ρόλος του Δικτύου Εθνικών Κέντρων Αριστείας με έμφαση στη μελλοντική του συνεισφορά στην κυβερνοασφάλεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην πάταξη του κυβερνοεγκλήματος, στη χάραξη πολιτικών σε θέματα που αφορούν την έρευνα στο κυβερνοέγκλημα και στην ανάπτυξη δικανικών εργαλείων.